Jumalanpalvelukset siirtyvät seurakuntakodille

Hämeenlinnan seurakunnan pääkirkko on asetettu käyttökieltoon 14.11.2018 alkaen toistaiseksi.
Käyttökiellon aikana jumalanpalvelukset ja muut pyhät toimitukset toimitetaan seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A, Hämeenlinna.

Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon kunto- ja sisäilmatutkimukset

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta on teettänyt Hämeenlinnan ortodoksista kirkkoa koskevat kuntotutkimuksen ja sisäilmatutkimuksen. Kuntotutkimuksen on tehnyt Kiwa Inspecta, raportti päivätty 11.4.2018 ja sisäilmamittaukset Raksystems Insinööritoimisto Oy, raportti päivätty 1.10.2018.

Molemmissa tutkimuksissa on havaittu mikrobivaurioita kellaritiloissa, kellarin maanvastaisessa seinärakenteessa ja pintamateriaalissa sekä kellarin sisäilmassa kohonneita mikrobipitoisuuksia. Merkkiainekokeella kuntotutkimuksessa on havaittu ilmayhteys välipohjan ja ulkoseinän liitoskohdan ja läpivientien kautta ensimmäisen kerroksen tiloihin. Sisäilmamittauksissa kohonneita mikrobipitoisuuksia havaittiin lasten leikkihuoneessa ja kaikissa tutkituissa tiloissa havaittiin ulkoilman lajistosta poikkeavaa kosteusvaurioihin viittaavaa lajistoa.

Raksystems arvioi vaurioiden vaikutusta sisäilman laatuun 13.11.2018 päivätyssä arviossaan altistumisolosuhteista seuraavasti: ”Altistumisen arviointi on tehty Valviran ohjetta ”Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin, 4/2017” kohta 5.8 ”Terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen arviointi” mukaillen, taulukko liitteenä.

Sisätilat ovat olleet tutkimusten yhteydessä tehtyjen mittausten mukaan pääosin alipaineiset ulkoilmaan nähden. Sisätilojen ollessa alipaineiset ulkoilmaan nähden voivat maaperän epäpuhtaudet sekä rakenteissa havaitut epäpuhtaudet kuten mikrobit, mineraalivillakuidut ja rakennusmateriaalipöly kulkeutua sisäilmaan.

Rakennuksessa on todettu mikrobivaurioita ensimmäisen kerroksen alapohjassa ja kellarikerroksen maanvastaisessa seinärakenteessa. Lisäksi ulkoseinärakenteessa on todettu viitteitä mikrobivaurioista. Alapohjan ja ulkoseinän eristetilasta on todettu merkkiainekokeilla ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi kellaritiloista on todettu ilmayhteys välipohjan epätiiviyskohtien kautta ensimmäisen kerroksen tiloihin. Sisäilmamittauksissa havaittiin kaikissa tutkituissa tiloissa ulkoilmasta poikkeavaa, kosteusvaurioihin viittaavaa mikrobistoa. Kellaritiloissa todettiin ulkoilman pitoisuuksia korkeammat mikrobipitoisuudet. Kellaritiloissa havaittiin lisäksi mikrobiperäistä hajua.

Tiloissa oleskeltaessa altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on todennäköistä.”

Toimenpide-ehdotuksiksi Raksystems raportissaan esittää, että: ”Alapohjassa ja maanvastaisessa seinärakenteessa todetut mikrobivaurioituneet eristeet tulee poistaa ja rakenteet uusia kosteusteknisesti toimiviksi. Rakenteet on suositeltavaa korjata koko alaltaan, sillä herkästi vaurioituvat eristemateriaalit maata vasten olevissa rakenteissa ovat riskirakenne.

Ulkoseinärakenteen osalta suositellaan lisätutkimuksia vaurioiden laajuuden selvittämiseksi. Mikäli vaurioita todetaan eristeissä laaja-alaisesti, suositellaan eristeiden vaihtamista ja rakenteen kosteusteknisen toiminnan varmistamista. Kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä rakenteeseen tuuletusväli ulkoverhouksen taakse.

Välipohjan osalta suositellaan tiivistystoimenpiteitä, että ilmavuodot kellaritiloista sisäilmaan eivät ole mahdollisia.

Korjaustoimenpiteet tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.”

Toimenpiteiden kiireellisyyteen Raksystems esittää: ”Arvion ja tutkimusten perusteella suositellaan, että korjausten suunnittelu aloitetaan viipymättä. Mahdollisia väliaikaisia toimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi suositellaan toteutettavaksi ennen varsinaisia korjaustoimenpiteitä. Väliaikaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tilojen ylipaineistaminen, osittainen tilojen käytöstä poisto ja tiivistystoimenpiteet. Myös väliaikaiset korjaustoimenpiteet tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.”

Hämeenlinnan ortodoksinen kirkko (Erottajakatu 2) on tästä päivästä lukien käyttökiellossa siihen asti, kunnes tutkimusten ja riskinanalyysin esittämät toimenpiteet on suoritettu. Jumalanpalvelukset ja pyhät toimitukset toimitetaan toistaiseksi seurakuntakodilla osoitteessa Matti Alangon katu 11 A.

Valtuusto on kokouksessaan 13.11. pyytänyt seurakunnanneuvostoa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Seurakunta on aloittanut korjaustöiden laajuuden selvittämisen yhteistyössä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa sekä yhteistyön työterveyshuollon kanssa. Neuvosto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan ja ilmoittaa jatkotoimenpiteistä vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad, jonas.bergenstad@ort.fi, puh. 0400 330 484.

Vapaaehtoisverkostopäivät Helsingissä, matkakulut korvataan

Helsingin seurakunta järjestää 7.11.2018 Vapaaehtoisverkostopäivät. Tilaisuuteen ovat tervetulleita vapaaehtoiset ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet kaikkialta Suomesta.

Seurakunta osallistuu matkakustannuksiin halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, jos seurakuntalainen osallistuu tilaisuuteen. Ilmoittaudu 31.10.2018 mennessä.

Päivä tarjoaa tilaisuuden yhteiseen keskusteluun ja virkistykseen sekä herättelee tuoreita ajatuksia vapaaehtoistoiminnasta. Verkostopäivät ovat kaikille avoin tilaisuus, jossa voi jakaa omia kokemuksiaan, ideoitaan ja tietouttaan yhteisiin aiheisiin liittyen.

Päivän ohjelma:

10:00 Tervetuloa päivään!
Kristiina Aminoff, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Helsingin ortodoksinen seurakunta

10:15 Vapaaehtoisuuden uudet muodot
Leo Stranius, toiminnanjohtaja, Kansalaisareena ry

11:00 Vapaaehtoisuus seurakunnassa tänään ja huomenna,
Annmari Salmela, tuottaja, Kotimaanapu, Vapaaehtoistyö.fi

11:45 Kevyt lounastarjoilu

12:45 Vapaaehtoistoiminnan digihanke – yhteistyö on voimaa!
Kristiina Aminoff, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Helsingin ortodoksinen seurakunta

13: 00 Kumppanin puheenvuoro
Mari Mattila, vapaaehtoinen, Turun ortodoksinen seurakunta

13:15 Ortodoksinen kirkko ja vapaaehtoisuus, kansallisen selvityksen tuloksia
Sergius Colliander, toiminnanjohtaja, PSHV
Riina Nguyen, toiminnanjohtaja, Filantropia ry

13:45 Missä mennään, seurakunnan vapaaehtoisen näkökulma:
Markku Niemenlehto, vapaaehtoinen, Helsingin ortodoksisen seurakunnan Auttava puhelin

14:00 Yhteistä keskustelua päivän annista ja vapaaehtoisuudesta, fasilitaattoreina Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoinen Liisa Reinman ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kristiina Aminoff

14:30 Loppusanat ja kiitos sekä päätöskahvit osallistujille, keskustelu jatkuu…
Kristiina Aminoff, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Helsingin ortodoksinen seurakunta

Ilmoittaudu mukaan 30. lokakuuta mennessä seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille: kristiina.aminoff@ort.fi tai puh. 040 350 1951

Valtuuston kokous ja keskustelutilaisuus

Seurakunnanvaltuuston 2. ylimääräinen kokous pidetään maanantaina 15.10. klo 18.00 seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A.

Kokouksen jälkeen 15.10. klo 18.30 pidetään luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten keskustelutilaisuus, jossa aiheina ovat kirkon hallinnonuudistus sekä pääkirkon ja Ahveniston kirkon tilanne. Tervetuloa!

Keskustelut hallinnonuudistuksesta käynnistyivät

Hämeenlinnan, Lahden ja Turun ortodoksisten seurakuntien edustajat kokoontuivat selvitysmies Hannu Palsolan johdolla Helsingissä keskiviikkona 20.9. ensimmäiseen keskustelutilaisuuteen käsittelemään hiippakuntarajojen muutokseen sekä uusien seurakuntien muodostamiseen tähtäävää hallinnonuudistusta. Hämeenlinnasta tilaisuuteen osallistuivat seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja Elise Tamminen ja kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad.

Keskusteluissa käsiteltiin seurakuntien lausuntojen pohjalta uusiin seurakuntiin liittyviä eri hallintomalleja, erityisesti kappeliseurakuntamallia tai sen vaihtoehtona vastaavanlaista hallintomallia, kuin Helsingin seurakunnassa on tällä hetkellä. Lisäksi keskusteltiin muutosjohtamisesta, toiminnan järjestämisestä uudessa seurakunnassa, talouden näkymistä sekä esitetyn uuden seurakunnan mahdollisuuksista ja riskeistä.

Kaikki seurakunnat ovat lausunnoissaan olleet kriittisiä esitettyyn uuteen seurakuntaan. Hämeenlinnan erityisenä huolena ovat seurakunnan sijoitusvarallisuuden turvaaminen testamentissa määrättyyn kohteeseensa sekä yhteistyön jatkumisen mahdollisuudet Tampereen ortodoksisen seurakunnan kanssa, johon Hämeenlinnan seurakunnalla on luontaiset yhteydet ja yhteistyön pitkät perinteet. Tampereen seurakunta on esitetyssä hiippakuntarajojen uudistuksessa siirtymässä Oulun hiippakuntaan ja Hämeenlinna jää Helsingin hiippakuntaan.

Ensiarvoisen tärkeää seurakunnalle on ortodoksisen hengellisen elämän jatkuminen tuleville sukupolville Hämeenlinnassa. Tähän kysymykseen kiinteästi liittyy myös jumalanpalveluspaikan turvaaminen Hämeenlinnassa.

Vaikka kaikki seurakunnat lähtökohtaisesti ovatkin kriittisiä esitykseen, oli keskustelu rakentavaa ja avasi uusia näkökulmia yhteistyön tärkeydestä ja kehittämisestä tulevaisuudessa. Seurakunta osallistuu hallinnonuudistusprosessiin rakentavassa ja aktiivisessa hengessä.

Selvitysmies tulee laatimaan kaikista keskusteluista muistion, joka jaetaan seurakunnille. Kirkollishallituksen tavoitteena on tehdä ensimmäiset päätökset seurakuntauudistuksesta vielä tämän vuoden aikana. Hiippakuntarajojen uudistamisesta päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuun kokouksessa.

Lisätietoja hallinnonuudistuksesta antaa

  • kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad sekä
  • seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja Elise Tamminen.

Toimintapiirit käynnistyvät

Syksyn myötä kesätauolla olleet toimintapiirit jatkavat toimintaansa seurakuntakodilla.
Ikonipiirin ensimmäinen maalauspäivä on maanantaina 27.8., päiväryhmä klo 12.30-15.30 ja iltaryhmä klo 16.30-19.30.

Katekumeenikurssi kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 17 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen. Ensimmäinen kokoontuminen on 5.9.

Tiistaiseuran syyskausi alkaa 11.9. klo 17 teemalla: Innostava Itä-Afrikka – ortodoksisen kirkon lähetys- ja diakoniatyön hedelmiä. Aiheesta kertoo Filantropian toiminnanjohtaja Riina Nguyen.

Lisätietoja toimintapiirit -valikosta.

Tervetuloa mukaan!

Liturgia, vedenpyhitys ja Ahveniston kirkon kesäkauden päätös

Liturgia ja vedenpyhitys, Ahveniston kirkon praasniekka ja kirkkokahvit 29.8.2018 klo 9.30 – 11:30 Ahveniston kirkossa (Ahvenistontie 20)

Kiitosakatistos 31.8.2018 klo 17 – 18 Ahveniston kirkossa (Ahvenistontie 20)

Tämän jälkeen palvelukset siirtyvät Hämeenlinnan pääkirkkoon (Erottajakatu 2) talvikaudeksi.

Taiteiden yönä 24.8. kirkossa tapahtuu

Hämeenlinnassa vietetään Taiteiden yötä perjantaina 24.8.2018.
Kirkko (Erottajakatu 2) avoinna klo 17–22.30.

Kirkossa on nähtävillä käspaikkoja, feresejä, ikonin valmistamista, kuorolaulantaa.
Klo 22 on rukoushetki.

Pyhä Syke ry myy vohveleita kirkon edustalla alkaen klo 17.

Tervetuloa kaikki tutustumaan ortodoksiseen
kulttuuriin!

 

Lausunto koskien piispainkokouksen esitystä hiippakuntarajoista sekä piispojen esityksiä uusista seurakuntarajoista

Pyydettynä lausuntona 21.6.2018 sähköpostitse vastaanotettuun lausuntopyyntöön koskien piispainkokouksen esitystä hiippakuntarajoista sekä piispojen esityksiä uusista seurakuntarajoista, Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto lausuu seuraavan liitteen mukaisesti:

Lausunto HML srk (pdf)

Kesän juhlat ja praasniekka

Tihvinskajajuhlat 8.-9.7. 2017 pääkirkossa

Kyyröläläisten perinteiset kesäjuhlat alkavat sunnuntaina 8.7. klo 17 vigilialla pääkirkossa (Erottajakatu 2).

Maanantaina 9.7. klo 10 on liturgia (suomi-slaavi) pääkirkossa, jonka jälkeen klo 12 alkaa päiväjuhla Palokunnantalolla (Palokunnankatu 18). Kahvimaksu 10 €. Kaikki ovat tervetulleita!

Ahveniston kirkon praasniekka, Johannes Kastajan mestaus
Ke 29.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja juhlaliturgia, kirkkokahvit


To 31.8. klo 17 kiitosakatistos luomakunnalle, kesäkauden päätös

Akatistos luomakunnalle (3. kontakki)

”Pyhän Hengen voima saa jokaisen kukan tuoksumaan.
Maailmankaikkeuden kauneus, vienot tuoksut
ja herkät värit paljastuvat pienimmissäkin asioissa.

Kunnia ja palvelus elämänantajalle Jumalalle, joka saa kedot peittymään kukkamatoin, pellot kasvamaan kultaista satoa sekä sinisiä ruiskaunokkeja ja saa meidän sydämiimme Hänen tuntemisensa riemun.

Olkamme siis iloisia ja laulakaamme Hänelle: Hallelujaa!”

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén