Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio kavallusasiassa

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi 5.3.2019 seurakunnan entiselle työntekijälle törkeästä kavalluksesta ehdotonta vankeutta 2 vuotta 8 kuukautta. Lisäksi seurakunnan entinen työntekijä tuomittiin korvaamaan seurakunnalle täysimääräisesti kavalletut varat sekä perusteettomasti kahdelle aputyöntekijälle maksettuja palkkoja korkolain 4.1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 9.3.2017 lukien sekä seurakunnan oikeudenkäyntikulut.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Valitusaika tuomiosta on 30 päivää.

Uutta tietoa oman uskonnon opetuksesta

Uskonnonopetuksella ja -opettajilla on tärkeä rooli kotien uskontokasvatuksen tukemisessa, havaitsi apulaisprofessori Pekka Metso tutkimuksessaan.

Ortodoksisten lasten ja nuorten vanhemmat arvostavat oman uskonnon opetusta. Vanhempien mukaan uskonnonopettajilla on erittäin tärkeä rooli lasten ortodoksisen identiteetin vahvistajina. Monet vanhemmat ovat tietoisia haasteista ja paineista, joita kouluympäristö synnyttää heidän vähemmistöön kuuluvien lastensa elämässä. Nämä asiat selviävät Itä-Suomen yliopiston teologian osastossa apulaisprofessorina työskentelevän Pekka Metson vasta ilmestyneessä tutkimuksessa.

Metso selvitti tutkimuksessaan yhtäältä sitä, miten suomalaiset ortodoksisten lasten vanhemmat kokevat lastensa ortodoksisuuden tulemisen näkyväksi kouluyhteisössä uskonnonopetuksen kautta. Toiseksi hän tarkasteli vanhempien käsityksiä uskonnonopetuksen vaikutuksesta lasten uskonnolliselle identiteetille.

– Uskonnonopetus on Suomessa pakollinen kouluaine. Monista muista maista poiketen ainetta opetetaan meillä eriytetysti eli ryhmät järjestetään oppilaitten oman uskonnon mukaan. Ortodoksisten lasten vanhemmille tämä järjestely näyttää sopivan hyvin, Metso kertoo.

Ortodoksinen kirkko on vuosien ajan tuonut voimakkaasti esiin oman uskonnon opetuksen merkityksen lasten ja nuorten ortodoksiselle identiteetille.

– Jos kirkko on painottanut uskonnonopetuksen arvoa, samoin tekevät vanhemmatkin. Yli puolet tutkimukseeni osallistuneista vanhemmista kertoi arvostavansa uskonnonopetusta varauksetta. Pieni osa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista toi esille kielteisiä kokemuksia, lähinnä opetusjärjestelyihin liittyen. Yksittäisissä tapauksissa uskonnonopettajan toiminta ja suhtautuminen lapsiin herätti vanhemmissa ärtymystä, Metso kuvailee.

Uskonnonopetuksen järjestäminen normaalin koulupäivän ulkopuolella, siirtyminen toiselle koululle uskonnonopetusta varten ja tuntien epäsäännöllisyys olivat aineistosta nousevia keskeisiä epäkohtia. Uskonnonopetuksen järjestelyt, kuten erilainen lukujärjestys ja muut poikkeavuudet tekevät näkyväksi ortodoksilasten kuulumisen vähemmistöuskontoon.

– Aineistoni tuo esille ruohonjuuritason kokemuksen siitä, miten kuuluminen vähemmistöön ja uskonnon näkyminen koulussa johdattavat perheitä pohtimaan omaa suhdettaan ortodoksisuuteen. Monet vanhemmat pohtivat lastensa kokemusten kautta uskonnon henkilökohtaista, yksityistä, julkista ja yhteisöllistä luonnetta. Jos tämä johtaa perheen sisäiseen keskusteluun ortodoksisen perinteen merkityksestä, on sillä uskonnollista identiteettiä vahvistava vaikutus, Metso kertoo.

Aiemmissa tutkimuksessa on havaittu, että lapset saattavat kokea vähemmistöön kuulumisen kielteisenä. Yksinäisyyden kokemus ja erilaisuuden synnyttämä ahdistus ovat osa monen uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvan lapsen elämää Suomessa.

– Ehkä tietoisuus vähemmistöön kuulumisesta selittää sitä, että monet vanhemmat ovat epävarmoja omassa uskontokasvattajan roolissaan. Monet heistä pitävät uskonnonopetusta tärkeänä sen takia, etteivät itse koe osaavansa toimia lastensa uskonnollisina kasvattajina. Uskonnonopettajilla näyttäisi siis olevan suurempi vastuu oppilaittensa identiteetin tukemisesta, kuin mitä opetussuunnitelmaan on kirjattu. Vanhempien kuvausten perusteella uskonnonopettajiin ollaan pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä, toteaa Metso.

Pekka Metson tutkimus ilmestyi alkuvuodesta 2019 brittiläisessä uskonnonopetuksen tutkimuksen aikakauskirjassa Journal of Religious Educationissa. Tutkimukseen voi tutustua osoitteessa https://link.springer.com/article/10.1007/s40839-019-00075-5

Lähde: ort.fi

Kysely vuonna 2018 kristinoppileirin käyneille nuorille

Teen Itä-Suomen yliopistossa tekemääni käytännöllisen teologian alan pro gradu -työtä ja siihen liittyvää kyselyä. Kyselyn tarkoituksena on selvittää millaisia kokemuksia kristinoppileirin kesällä 2018 käyneillä nuorilla leiristä on. Samalla saadaan tietoa siitä, mitkä asiat leireillä onnistuivat, missä olisi parantamisen varaa ja mihin asioihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

  • Jos kävit kriparin vuonna 2018, voisitko ystävällisesti vastata kyselyyn sähköisen linkin kautta.
  • Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

  • Vastausaikaa on 10.1.2019 asti.

Mitä useampi kesällä 2018 leirin käynyt nuori vastaisi kyselyyn, sen parempi. 

Essi Liesma
opiskelija
Itä-Suomen yliopisto
kyselyn toteuttaja ja vastausten käsittelijä

 

Seurakuntajakouudistuksen eteneminen

Kirkollishallitus päätti kokouksessaan 29.11.2018 jatkaa seurakuntajakouudistusta kirkolliskokouksen päätösten ja linjausten mukaisesti.

Hiippakunnan piispa on esittänyt kirkollishallitukselle, että Hämeenlinnan, Lahden ja Turun ortodoksiset seurakunnat muodostaisivat uuden seurakunnan niin, että Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat yhdistetään Turun seurakuntaan. Uuteen seurakuntaan muodostettaisiin tarvittava määrä kappeliseurakuntia vastaamaan ja hoitamaan seurakunnan perustehtävää paikallistasolla.

Kirkollishallitus pyytää seurakuntien valtuustoilta lausunnot esityksestä 15.2.2019 mennessä. Valtuusto kokoontuu vuoden 2019 ensimmäiseen ylimääräiseen kokoukseen tammikuun lopulla päättämään lopullisesta lausunnosta.

Lausuntojen pohjalta kirkollishallitus tekee lopullisen päätöksen uusista seurakunnista ensi huhtikuun kokouksessaan.

 

Tiedote seurakuntalaisille

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi 5.12.2018 seurakunnan entisen työntekijän kavalluksesta 60 päivän ehdolliseen vankeuteen 3 vuoden koeajalla. Käräjäoikeus lisäksi velvoitti tuomitun korvaamaan seurakunnan oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus oli jo aiemmin tuominnut työntekijän korvaamaan seurakunnalta kavaltamansa rahat.

Seurakunta teki seurakunnan varojen väärinkäytöstä tutkintapyynnön poliisille asian tultua ilmi loppusyksystä 2017. Poliisin esitutkinnan seurauksena syyttäjä nosti asiassa syytteen entistä työntekijää vastaan.

Työntekijä oli seurakunnassa työsuhteessa vuonna 2017. Työsuhdetta ei jatkettu koeajan jälkeen.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen ja tuomitulla on mahdollisuus valittaa siitä hovioikeuteen.

Nyt käsitelty asia ei liity laajempaan kavallusasiaan, joka on vielä syyttäjällä syyteharkinnassa.

Lisätietoja asiassa antaa kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad, puh. 0400330484.

Jumalanpalvelukset siirtyvät seurakuntakodille

Hämeenlinnan seurakunnan pääkirkko on asetettu käyttökieltoon 14.11.2018 alkaen toistaiseksi.
Käyttökiellon aikana jumalanpalvelukset ja muut pyhät toimitukset toimitetaan seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A, Hämeenlinna.

Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon kunto- ja sisäilmatutkimukset

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta on teettänyt Hämeenlinnan ortodoksista kirkkoa koskevat kuntotutkimuksen ja sisäilmatutkimuksen. Kuntotutkimuksen on tehnyt Kiwa Inspecta, raportti päivätty 11.4.2018 ja sisäilmamittaukset Raksystems Insinööritoimisto Oy, raportti päivätty 1.10.2018.

Molemmissa tutkimuksissa on havaittu mikrobivaurioita kellaritiloissa, kellarin maanvastaisessa seinärakenteessa ja pintamateriaalissa sekä kellarin sisäilmassa kohonneita mikrobipitoisuuksia. Merkkiainekokeella kuntotutkimuksessa on havaittu ilmayhteys välipohjan ja ulkoseinän liitoskohdan ja läpivientien kautta ensimmäisen kerroksen tiloihin. Sisäilmamittauksissa kohonneita mikrobipitoisuuksia havaittiin lasten leikkihuoneessa ja kaikissa tutkituissa tiloissa havaittiin ulkoilman lajistosta poikkeavaa kosteusvaurioihin viittaavaa lajistoa.

Raksystems arvioi vaurioiden vaikutusta sisäilman laatuun 13.11.2018 päivätyssä arviossaan altistumisolosuhteista seuraavasti: ”Altistumisen arviointi on tehty Valviran ohjetta ”Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin, 4/2017” kohta 5.8 ”Terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen arviointi” mukaillen, taulukko liitteenä.

Sisätilat ovat olleet tutkimusten yhteydessä tehtyjen mittausten mukaan pääosin alipaineiset ulkoilmaan nähden. Sisätilojen ollessa alipaineiset ulkoilmaan nähden voivat maaperän epäpuhtaudet sekä rakenteissa havaitut epäpuhtaudet kuten mikrobit, mineraalivillakuidut ja rakennusmateriaalipöly kulkeutua sisäilmaan.

Rakennuksessa on todettu mikrobivaurioita ensimmäisen kerroksen alapohjassa ja kellarikerroksen maanvastaisessa seinärakenteessa. Lisäksi ulkoseinärakenteessa on todettu viitteitä mikrobivaurioista. Alapohjan ja ulkoseinän eristetilasta on todettu merkkiainekokeilla ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi kellaritiloista on todettu ilmayhteys välipohjan epätiiviyskohtien kautta ensimmäisen kerroksen tiloihin. Sisäilmamittauksissa havaittiin kaikissa tutkituissa tiloissa ulkoilmasta poikkeavaa, kosteusvaurioihin viittaavaa mikrobistoa. Kellaritiloissa todettiin ulkoilman pitoisuuksia korkeammat mikrobipitoisuudet. Kellaritiloissa havaittiin lisäksi mikrobiperäistä hajua.

Tiloissa oleskeltaessa altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on todennäköistä.”

Toimenpide-ehdotuksiksi Raksystems raportissaan esittää, että: ”Alapohjassa ja maanvastaisessa seinärakenteessa todetut mikrobivaurioituneet eristeet tulee poistaa ja rakenteet uusia kosteusteknisesti toimiviksi. Rakenteet on suositeltavaa korjata koko alaltaan, sillä herkästi vaurioituvat eristemateriaalit maata vasten olevissa rakenteissa ovat riskirakenne.

Ulkoseinärakenteen osalta suositellaan lisätutkimuksia vaurioiden laajuuden selvittämiseksi. Mikäli vaurioita todetaan eristeissä laaja-alaisesti, suositellaan eristeiden vaihtamista ja rakenteen kosteusteknisen toiminnan varmistamista. Kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä rakenteeseen tuuletusväli ulkoverhouksen taakse.

Välipohjan osalta suositellaan tiivistystoimenpiteitä, että ilmavuodot kellaritiloista sisäilmaan eivät ole mahdollisia.

Korjaustoimenpiteet tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.”

Toimenpiteiden kiireellisyyteen Raksystems esittää: ”Arvion ja tutkimusten perusteella suositellaan, että korjausten suunnittelu aloitetaan viipymättä. Mahdollisia väliaikaisia toimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi suositellaan toteutettavaksi ennen varsinaisia korjaustoimenpiteitä. Väliaikaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tilojen ylipaineistaminen, osittainen tilojen käytöstä poisto ja tiivistystoimenpiteet. Myös väliaikaiset korjaustoimenpiteet tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.”

Hämeenlinnan ortodoksinen kirkko (Erottajakatu 2) on tästä päivästä lukien käyttökiellossa siihen asti, kunnes tutkimusten ja riskinanalyysin esittämät toimenpiteet on suoritettu. Jumalanpalvelukset ja pyhät toimitukset toimitetaan toistaiseksi seurakuntakodilla osoitteessa Matti Alangon katu 11 A.

Valtuusto on kokouksessaan 13.11. pyytänyt seurakunnanneuvostoa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Seurakunta on aloittanut korjaustöiden laajuuden selvittämisen yhteistyössä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa sekä yhteistyön työterveyshuollon kanssa. Neuvosto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan ja ilmoittaa jatkotoimenpiteistä vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad, jonas.bergenstad@ort.fi, puh. 0400 330 484.

Vapaaehtoisverkostopäivät Helsingissä, matkakulut korvataan

Helsingin seurakunta järjestää 7.11.2018 Vapaaehtoisverkostopäivät. Tilaisuuteen ovat tervetulleita vapaaehtoiset ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet kaikkialta Suomesta.

Seurakunta osallistuu matkakustannuksiin halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, jos seurakuntalainen osallistuu tilaisuuteen. Ilmoittaudu 31.10.2018 mennessä.

Päivä tarjoaa tilaisuuden yhteiseen keskusteluun ja virkistykseen sekä herättelee tuoreita ajatuksia vapaaehtoistoiminnasta. Verkostopäivät ovat kaikille avoin tilaisuus, jossa voi jakaa omia kokemuksiaan, ideoitaan ja tietouttaan yhteisiin aiheisiin liittyen.

Päivän ohjelma:

10:00 Tervetuloa päivään!
Kristiina Aminoff, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Helsingin ortodoksinen seurakunta

10:15 Vapaaehtoisuuden uudet muodot
Leo Stranius, toiminnanjohtaja, Kansalaisareena ry

11:00 Vapaaehtoisuus seurakunnassa tänään ja huomenna,
Annmari Salmela, tuottaja, Kotimaanapu, Vapaaehtoistyö.fi

11:45 Kevyt lounastarjoilu

12:45 Vapaaehtoistoiminnan digihanke – yhteistyö on voimaa!
Kristiina Aminoff, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Helsingin ortodoksinen seurakunta

13: 00 Kumppanin puheenvuoro
Mari Mattila, vapaaehtoinen, Turun ortodoksinen seurakunta

13:15 Ortodoksinen kirkko ja vapaaehtoisuus, kansallisen selvityksen tuloksia
Sergius Colliander, toiminnanjohtaja, PSHV
Riina Nguyen, toiminnanjohtaja, Filantropia ry

13:45 Missä mennään, seurakunnan vapaaehtoisen näkökulma:
Markku Niemenlehto, vapaaehtoinen, Helsingin ortodoksisen seurakunnan Auttava puhelin

14:00 Yhteistä keskustelua päivän annista ja vapaaehtoisuudesta, fasilitaattoreina Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoinen Liisa Reinman ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kristiina Aminoff

14:30 Loppusanat ja kiitos sekä päätöskahvit osallistujille, keskustelu jatkuu…
Kristiina Aminoff, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Helsingin ortodoksinen seurakunta

Ilmoittaudu mukaan 30. lokakuuta mennessä seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille: kristiina.aminoff@ort.fi tai puh. 040 350 1951

Valtuuston kokous ja keskustelutilaisuus

Seurakunnanvaltuuston 2. ylimääräinen kokous pidetään maanantaina 15.10. klo 18.00 seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A.

Kokouksen jälkeen 15.10. klo 18.30 pidetään luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten keskustelutilaisuus, jossa aiheina ovat kirkon hallinnonuudistus sekä pääkirkon ja Ahveniston kirkon tilanne. Tervetuloa!

Keskustelut hallinnonuudistuksesta käynnistyivät

Hämeenlinnan, Lahden ja Turun ortodoksisten seurakuntien edustajat kokoontuivat selvitysmies Hannu Palsolan johdolla Helsingissä keskiviikkona 20.9. ensimmäiseen keskustelutilaisuuteen käsittelemään hiippakuntarajojen muutokseen sekä uusien seurakuntien muodostamiseen tähtäävää hallinnonuudistusta. Hämeenlinnasta tilaisuuteen osallistuivat seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja Elise Tamminen ja kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad.

Keskusteluissa käsiteltiin seurakuntien lausuntojen pohjalta uusiin seurakuntiin liittyviä eri hallintomalleja, erityisesti kappeliseurakuntamallia tai sen vaihtoehtona vastaavanlaista hallintomallia, kuin Helsingin seurakunnassa on tällä hetkellä. Lisäksi keskusteltiin muutosjohtamisesta, toiminnan järjestämisestä uudessa seurakunnassa, talouden näkymistä sekä esitetyn uuden seurakunnan mahdollisuuksista ja riskeistä.

Kaikki seurakunnat ovat lausunnoissaan olleet kriittisiä esitettyyn uuteen seurakuntaan. Hämeenlinnan erityisenä huolena ovat seurakunnan sijoitusvarallisuuden turvaaminen testamentissa määrättyyn kohteeseensa sekä yhteistyön jatkumisen mahdollisuudet Tampereen ortodoksisen seurakunnan kanssa, johon Hämeenlinnan seurakunnalla on luontaiset yhteydet ja yhteistyön pitkät perinteet. Tampereen seurakunta on esitetyssä hiippakuntarajojen uudistuksessa siirtymässä Oulun hiippakuntaan ja Hämeenlinna jää Helsingin hiippakuntaan.

Ensiarvoisen tärkeää seurakunnalle on ortodoksisen hengellisen elämän jatkuminen tuleville sukupolville Hämeenlinnassa. Tähän kysymykseen kiinteästi liittyy myös jumalanpalveluspaikan turvaaminen Hämeenlinnassa.

Vaikka kaikki seurakunnat lähtökohtaisesti ovatkin kriittisiä esitykseen, oli keskustelu rakentavaa ja avasi uusia näkökulmia yhteistyön tärkeydestä ja kehittämisestä tulevaisuudessa. Seurakunta osallistuu hallinnonuudistusprosessiin rakentavassa ja aktiivisessa hengessä.

Selvitysmies tulee laatimaan kaikista keskusteluista muistion, joka jaetaan seurakunnille. Kirkollishallituksen tavoitteena on tehdä ensimmäiset päätökset seurakuntauudistuksesta vielä tämän vuoden aikana. Hiippakuntarajojen uudistamisesta päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuun kokouksessa.

Lisätietoja hallinnonuudistuksesta antaa

  • kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad sekä
  • seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja Elise Tamminen.

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén