Kirjoittajalta Seurakunta Page 1 of 6

Seurakunnanvaltuuston vaali kaudelle 2020-2023

HÄMEENLINNAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Seurakunnanvaltuuston vaali kaudelle 2020-2023

Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan lakisääteinen seurakunnanvaltuuston vaali ajalla 3.-10.11.2019. Vaalissa valitaan valtuutetut vuosille 2020-2023.

Seurakunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.5.2019, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Seurakunnanvaltuustoon valitaan 6 uutta valtuutettua.

Vaalitoimituksen äänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

– Hämeenlinnan kirkko 3.11.2019 klo 11.30-13.30

– Forssan toimintakeskus 3.11.2019 klo 16-17

– Hämeenlinnan kirkkoherran virasto 8.11.2019 klo 15-16

– Hämeenlinnan kirkko 10.11.2019 klo 11.30-13

Äänioikeutettu seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokainen seurakunnan jäsen, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2019.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään 6 ehdokasta. Äänestyslippuun on varattu 6 paikkaa, joihin merkitään ehdokkaiden numerot. Äänestää voi pienempääkin määrää kuin 6 ehdokasta.

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänioikeutta voi käyttää millä tahansa äänestyspaikalla. Tarvittaessa äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Vaalin tulos julkaistaan 10.11.2019 kuulutuksena, ja se on nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla sekä seurakunnan kotisivuilla ja kirkon ilmoitustaululla.

Vaaliluettelo Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan valtuustovaalissa 3.-10.11.2019:

  1. Erja Wessman
  2. Laura Huovinen
  3. Toni Rasilainen
  4. Katri Heporauta
  5. Sami Ylämurto
  6. Jussi Männistö

 

Jonas Bergenstad, vaalilautakunnan puheenjohtaja, 27.9.2019

Yllätyskäänne seurakuntien yhdistymisessä: virallinen fuusio lykkääntyy vuodella ”Yhteistyö jatkuu niin kuin on suunniteltu”

Kirkkoherra Markku Salminen korostaa, että viivästys on vain hallinnollinen.

Kirkon keskushallintoyksiköltä saapui keskiviikkona 25. syyskuuta yllättävä viesti. Tuoreen tiedon mukaan lainsäädäntötyössä ei päästä sellaiseen aikatauluun, joka mahdollistaisi seurakuntien yhdistymisen siten jo vuoden 2020 alusta, kuten alun perin oli kaavailtu.

Tämä johtuu pitkälti siitä, että yhdistyvissä Hämeenlinnan, Lahden ja Helsingin seurakunnissa järjestetään tänä syksynä seurakunnanvaltuuston vaalit. Näin ollen 1.1.2020 lukien yhdistyneen Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuuston jäsenmäärä olisi kasvanut yli 40 jäseneen, mikä ei ole mahdollista nykyisten säännösten vallitessa. Tällä hetkellä Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuustossa voi olla kirkkolain mukaan 21 jäsentä.

Nopeutetun yhdistymisen seurauksena siis kävisi niin, että vastaanottavan eli Helsingin seurakunnan valtuusto jatkaisi seurakunnanvaltuustona siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valittaisiin.

Arkkipiispa Leon kanta on, että nyt ei järjestetä ylimääräisiä vaaleja, koska varsinaiset vaalit ovat jo järjestelyissä pitkällä.

Jos seurakuntien yhdistyminen pantaisiin täytäntöön vuoden 2020 alusta, seurakunnan alueet eivät tulisi tasavertaisesti edustetuiksi valtuustossa, vaan alueellinen tasavertaisuus jäisi seurakunnanneuvoston kokoonpanon varaan.

Edellyttää kirkollishallituksen päätöstä

Selvitysmies Hannu Palsola ja kirkon lakimies Jari Rantala ovat konsultoineet yhdistymisasiassa sekä arkkipiispa Leoa että kirkollishallituksen lakimiesjäsentä Matti Tolvasta. Sen perusteella he suosittelevat menettelyä, jossa seurakunnanvaltuustot kokoontuisivat vuonna 2020 yhdessä saman asialistan pohjalta.

Tällöin ne käsittelisivät yhdistymiseen liittyviä kysymyksiä yhteisissä valtuustojen kokouksissa. Tuolloin valtuustot voisivat saada äänensä kuuluviin kaikkia seurakuntia koskevien kysymysten osalta. Tällä tavoin turvattaisiin yhteismitalliset päätökset seurakuntakohtaisesti.

Toiminnallisesti yhteistyö voi perustua sopimukseen, eikä seurakuntarajat ylittävälle yhteistyölle ole juridisia esteitä. Yhdistymisen täytäntöönpano tapahtuisi siis virallisesti 2021 alusta lukien.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen haluaa korostaa, että seurakuntien työntekijöiden työsuhteet eivät ole uhattuna yhdistymisprosessin tai vahvistuvan yhteistyön takia.

”Yhteistyö seurakuntien välillä jatkuu niin kuin oli suunniteltukin. Nyt on kyseessä pelkkä hallinnollinen viivästys”, isä Markku Salminen sanoo.

Hän korostaa myös, ettäseurakuntien yhdistyminen ja yhdistymissopimuksen voimaantulo edellyttää kirkollishallituksen päätöstä. Selvitysmiehet pitävät nyt syntyneessä tilanteessa täysin mahdollisena sellaista kirkollishallituksen päätöstä, jonka mukaan nopeutettua menettelyä ei toteuteta, vaan edettäisiin siten, että kaikki yhdistymiset pannaan täytäntöön vuoden 2021 alusta lukien.

Markku Salminen
kirkkoherra, rovasti
markku.salminen@ort.fi
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Liisankatu 29, 00170 Helsinki
www.hos.fi

Jonas Bergenstad
kirkkoherra ja vt. kirkkoherra
jonas.bergenstad@ort.fi
Lahden ortodoksinen seurakunta
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta

 

Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat yhdistyvät

Seurakunnat yhdistyvät vuoden 2020 alusta. Uuden seurakunnan nimeksi tulee Helsingin ortodoksinen seurakunta.

kirkkoherrat ja valtuustojen puheenjohtajat allekirjoittamassa yhdistymissopimusta kuvannut juha lampinen.jpg

Kirkkoherrat sekä seurakunnanvaltuustojen puheenjohtajat allekirjoittamassa yhdistymissopimusta. Kuvassa vasemmalta oikealle: kirkkoherra Markku Salminen (Helsinki), Anatoli Lappalainen (Lahti), Arvo Kokkonen (Helsinki), Riitta Räntilä (Hämeenlinna), kirkkoherra Jonas Bergenstad (Lahti ja Hämeenlinna). Kuva: Juha Lampinen

 

Maanantaina 26. elokuuta Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat tekivät historiallisen päätöksen yhdistymisestä. Kolme valtuustoa kokoontui Helsingissä ja hyväksyi yksimielisesti sopimuksen, jonka perusteella uusi seurakunta syntyy 1.1.2020. Uuden seurakunnan nimeksi tulee Helsingin ortodoksinen seurakunta. 

“Vaikka vastaanottavan seurakunnan – Helsingin ortodoksisen seurakunnan – nimi säilyy yhteisenä nimenä, on hyvä muistaa että 1. tammikuuta alkaen on kyse uudesta seurakunnasta. Odotan jo innolla syksyn aikana tehtävää yhteistä suunnittelua ja kevään yhdessä tekemistä. Pelkkien hallintorakenteiden muutoksella ei tavoitteet toteudu, vaan tarvitaan myös toimintakulttuurin muutosta. Verkostonut toimintatapa, osaamisen esiintuominen ja kehittäminen sekä seurakuntalaisten palveminen ovat keskiössä”, kertoo Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen 

Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat tulevat muodostamaan pohjoisen toiminta-alueen, jolla on oma esimies. Uuteen seurakuntaan ei synny kappeliseurakuntia, koska Helsingissä oli jo entuudestaan kokemusta toimintakeskusmallista. Toimintakeskusmallin todettiin sopivan myös tähän tilanteeseen.  

Yhdistymisillä parempaa palvelua seurakuntalaisille 

Nykyisisissä Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnissa ymmärretään, että paljon työtä on edessä. Tehty yhdistymissopimus luo kuitenkin hyvät edellytykset onnistua prosessissa, jonka tavoitteena on seurakuntalaisten palvelujen parantaminen: 

Työtä on paljon, mutta se on hyvää työtä seurakuntalaisten ja Kirkon hyväksi. Olemme aktiivisina ja innokkaina mukana rakentamassa uutta. Jumalan johdatukseen luottaen voimme turvallisin mielin katsoa tulevaan”, kommentoi Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien kirkkoherra Jonas Bergenstad. 

Yhdistymisillä halutaan karsia hallintoa ja taloudenhoitoa keskittämällä ne suurempaan seurakuntaan. Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat näkevät yhdistymisessä erinomaisen mahdollisuuden uudelle alulle. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti monimutkaisemmaksi ei hallinnon ja talouden hoitaminen pienissä yksiköissä ole mielekästä eikä järkevää”, kommentoi Bergenstad. 

Uudistus vapauttaa muun muassa yhdistyvien seurakuntien papit tekemään hengellistä työtä aiempaa enemmän. Tavoitteena on, että resurssitsekä käytettävissä olevat varat että henkilöstön työaikavoitaisiin käyttää entistä paremmin kirkon ydintoimintaan: jumalanpalveluselämään, opetukseen ja diakoniaan. Yhdistymisillä ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Pysyvässä työsuhteessa olevat työntekijät siirtyvät uuteen seurakuntaan vanhoina työntekijöinä. 

Edessä yhteinen tulevaisuus 

Yhdistymisneuvottelut käytiin hyvässä hengessä heinä-elokuun aikana osana Suomen ortodoksisessa kirkossa meneillään olevaa hallinnonuudistusta. Vuoden 2017 kirkolliskokous päätti, että seurakuntarajat ja –rakenteet arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa koko kirkon tasolla vuoteen 2020 mennessä. 

Neuvottelut olivat lämminhenkiset ja avoimet. Tämä antaa hyvän pohjan yhdistymisprosessin seuraaviin vaiheisiin, kun lähdemme työstämään sopimusta konkretiaan ja viemään asioita käytäntöön”, summaa Bergenstad. “Seurakuntien yhdistäminen noudattaa kirkolliskokousten strategisia linjauksia ja sillä on hiippakunnan piispan tuki. Yksimielisinä tehdyt päätökset merkitsevät myös keskinäistä luottamusta, jonka varaan rakennamme yhteistä tulevaisuutta Kirkon perinteelle uskollisina”, lisää Salminen.

Lisätietoja:
Markku Salminen
rovasti, kirkkoherra
Helsingin ortodoksinen seurakunta
markku.salminen@ort.fi
+358 40 501 6190
https://www.hos.fi/ 

Jonas Bergenstad
kirkkoherra
Lahden ortodoksinen seurakunta
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta
jonas.bergenstad@ort.fi
+358 40 033 0484 

Seurakuntavaalit

Vaalin toimittamisen aika ja vaalialue

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.-10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhdeksän (9) jäsentä.

Seurakunnanvaltuusto on 16.5.2019 päättänyt, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään yhdeksää (9) ehdokasta. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden (2) Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoite: Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta, Matti Alangon seurakunta, 13130 Hämeenlinna, viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 13.00.

Äänioikeutettujen luettelo

 Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Matti Alangon katu, 13130 Hämeenlinna, 16.–22.9.2019 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 24.9.2019 klo 13.00. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan lauantaina 28.9.2019.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 4.10.2019. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin 25.10.2019 ilmestyvässä numerossa.

Yhdistymisneuvottelut jatkuvat

Sopimusluonnoksen mukaisesti Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistettäisiin Helsingin seurakuntaan toimintakeskuksina.

Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat aloittivat heinäkuun alussa yhdistysmisneuvottelut osana Suomen kirkossa meneillään olevaa hallinnonuudistusta. Tavoitteena on, että yhdistyminen toteutuisi vapaaehtoisuuteen perustuen jo vuoden 2020 alusta.

Yhdistymissopimuksesta tehtiin luonnos neuvottelijoiden toisessa kokouksessa 15. heinäkuuta. Luonnos lähetetään tiedoksi ja kommentoitavaksi seurakuntien neuvostoille. Valmistelun pohjana on, että Hämeenlinna ja Lahti yhdistyvät uuteen seurakuntaan toimintakeskuksina muodostaen pohjoisen toiminta-alueen. Uuden seurakunnan nimi on Helsingin ortodoksinen seurakunta.

Yhdistymisillä ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Pysyvässä työsuhteessa olevat työntekijät siirtyvät uuteen seurakuntaan vanhoina työntekijöinä. Yhteistoimintaneuvottelut tarvitsee käydä ainoastaan liittyvien seurakuntien toimessa olevan kirkkoherran kanssa, sillä hänen toimenkuvansa muuttuu. Mikäli seurakuntien valtuustot hyväksyvät yhdistymissopimuksen 26. elokuuta, voidaan Hämeenlinnan papin rekrytointi aloittaa jo syksyllä. Tällöin tehtävään valittu voisi aloittaa työssä mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen.

Seuraavan kerran yhdistymisistä neuvotellaan Helsingissä 15. elokuuta. Seurakuntien valtuustot tekevät päätökset yhdistymissopimuksesta samanaikaisissa kokouksissaan Helsingissä 26. elokuuta.

Seurakunnat aloittivat yhdistymisneuvottelut

Tavoitteena on, että Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyisivät Helsingin seurakuntaan vuoden 2020 alusta alkaen. 

Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat aloittivat yhdistysmisneuvottelut torstaina 4. heinäkuuta. Vapaaehtoinen valmistelu perustuu kirkolliskokouksen linjaukseen. Kirkollishallitus päätti kokouksessaan 9. huhtikuuta jatkaa valmistelua siten, että Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistetään Helsingin seurakuntaan osana hallinnonuudistusta. Tavoitteena on, että yhdistyminen toteutuisi vapaaehtoisuuteen perustuen jo vuoden 2020 alusta. 

Neuvottelut aloitettiin hyvässä hengessä kolmen seurakunnan kesken.

Neuvotteluissa valmistellaan yhdistymissopimusta seurakuntien valtuustoille päätöksentekoa varten. Sopimuksessa sovitaan seurakuntien yhdistymisen muodosta, eli yhdistyvätkö seurakunnat toimintakeskuksina vai kappeliseurakuntina uuteen seurakuntaan. Tarkoituksena on sopia myös omaisuuden jaosta, sen säilyttämisestä ja sijoittamisesta sekä uuden seurakunnan budjettivalmisteluista, toiminnan yleisperiaatteista ja työntekijöiden asemasta. 

Yhdistymisillä halutaan karsia hallintoa ja taloudenhoitoa keskittämällä ne suurempaan seurakuntaan. Uudistus vapauttaa muun muassa yhdistyvien seurakuntien papit tekemään hengellistä työtä aiempaa enemmän. Pitkällä aikavälillä saadaan kustannussäästöjä palkka– ja toimintakuluissa. Yhdistymisillä ei tavoitella henkilöstövähennyksiä, vaan nykyisten työntekijöiden toimenkuvat tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään uuden seurakunnan toimintaympäristöä parhaiten palveleviksi. 

Seuraavaan kerran yhdistymisistä neuvotellaan 15. heinäkuuta. Seurakunnanvaltuustojen tulee tehdä päätökset sopimuksesta viimeistään 26. elokuuta. Tämän jälkeen yhdistymisen olisi tarkoitus totetua vapaaehtoisuuteen perustuen jo vuoden ensi vuoden alusta. 

Kesäretki Turkuun

Diakoniaseura järjestää sunnuntaina 30.6.2019 kesäretken Turkuun.

Klo 7.15 lähtö pääkirkon edestä, Erottajakatu 2
Klo 10 liturgia Turussa Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkossa, kirkkokahvit

Kirkkokahvien jälkeen tutustutaan Luostarinmäen alueeseen ja Turun tuomiokirkkoon. Lounas nautitaan Tuorlan majatalossa.

Paluumatkalla pysähdytään jaloittelemaan ja tutustumaan Forssan toimintakeskukseen.

Paluu Hämeenlinnaan pääkirkolle viimeistään klo 20.30.

Retken hinta diakoniaseuran jäsenille 30 €, muille 35 €, lapset 10 €. Peruutusmaksu 10 €.

Ilmoittautumiset: 0400 396326/isä Erkki tai 044 2826372/Anneli

Hämeenlinnan pääkirkko

Karjalaiset kesäjuhlat ja palvelukset kirkossa

Karjalaisten kesäjuhlia vietetään Hämeenlinnassa 14.-16.6.2019
Karjalaiset kesäjuhlat® alkavat perjantaina 14.6. Hämeen linnassa pidettävällä seminaarilla jatkuen illalla yhteislaulutilaisuudella sekä keskikaupungilla vietettävällä klubi-illalla.

Lauantaina 15.6. aukeaa karjalainen tori Hämeenlinnan urheilupuistossa vierekkäin sijaitsevilla Elenia Areenalla ja Säästöpankki Areenalla. Halleihin sijoittuvat sekä torimyyjät että pitäjien edustajat ja lisäksi muun muassa Kyyrölän savenvalajat ja muut käsityöläiset ovat esittämässä työnäytöksiään.

Lauantaina on urheilupuiston alueella myös lasten omaa ohjelmaa, piirakkakilpailu, kyykkäkisa, muut urheilutapahtumat sekä kesäjuhlien avajaiset.

Kello 17 on ehtoopalvelus Hämeenlinnan ortodoksisessa Ahveniston kirkossa (Ahvenistontie 20).

Sunnuntai 16.6. alkaa Hämeenlinnan ortodoksisessa kirkossa (Erottajakatu 2) klo 9 jumalanpalveluksella. Palveluksen toimittaa Arkkipiispa Leo.

Karjalainen tori avautuu myös sunnuntaina urheilupuistossa, jonne perinteinen lippukulkue johdattaa keskipäivällä väen päiväjuhlan viettoon.

Kyllikki Suden lasityönäyttely

Kyllikki Suden lasimosaiikkitöiden näyttely on avoinna seurakuntakodilla Hämeenlinnassa (Matti Alangon katu 11). Näyttely on avoinna viraston aukiloaikoina

ke klo 14-16.30
pe klo 9.30 -12.

Näyttely on poikkeuksellisesti avoinna Karjalaisten kesäjuhlien aikaan 14.6. pe klo 9.30-16.

Akatistos Pyhittäjä Johannes Valamolaiselle

Ahveniston kirkossa toimitetaan akatistos Pyhittäjä Johannes Valamolaiselle keskiviikkona 5.6. klo 17.

Ivan Aleksejevitš Aleksejev eli skeemaigumeni Johannes (1873‒1958) syntyi Venäjällä Tverin läänissä Gubkan kylässä työteliääseen ja hartaaseen kotiin. Iljinskojen kylässä sijaitsevasta Jumalanäidin Ennusmerkki-ikonin kirkosta tuli hänelle tärkeä johdattaja uskon maailmaan. Vartuttuaan Ivan työskenteli Pietarissa veljensä kapakassa. Kilvoitteluelämään hän tutustui pyhälle Nil Stolobnojelaiselle pyhitetyssä luostarissa ja Valamon luostarisaarella. Valamoon Ivan asettui vuonna 1901. Kesäkuussa 1910 hänet vihittiin munkiksi nimellä Iakinf (Jalokivi). Vuonna 1918 luostarin yhteys Venäjään katkesi. Vuonna 1921 Iakinf määrättiin Petsamon luostarin johtajaksi ja vihittiin papiksi. Tehtävä osoittautui vaikeaksi, ja Iakinf oli vähällä vaipua epätoivoon. Lopulta hän tunnusti Jumalalle heikkoutensa ja voimattomuutensa ja taistelu laantui. Vuonna 1932 isä Iakinf sai palata rakkaalle Valamon saarelle, missä hänet vihittiin suureen skeemaan nimellä Johannes. Hän asettui yksinäiseen Johannes Kastajan skiittaan ja uppoutui kilvoittelijaisien opetuksiin. Sodan sytyttyä veljestö asettui Heinävedelle, jonne Kristuksen kirkastumisen luostari siirtyi. Johanneksesta tuli luostarin rippi-isä ja lukuisten ihmisten ohjaajavanhus. Hänen kauttaan tapahtui ihmeitä, ja hän tunsi asioita kertomattakin. Johanneksen kirjeitä on julkaistu monilla eri kielillä.

Syksyllä 2018 Konstantinopolin patriarkaatti hyväksyi Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen aloitteen Johanneksenliittämisestä pyhien joukkoon.Pyhittäjä Johannes Valamolainen kuoli rauhallisesti omassa keljassaan vuonna 1958. Muistopäivää vietetään kuolinpäivän mukaan kesäkuun 5. päivänä.

Lähde: ort.fi

Page 1 of 6