Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta on teettänyt Hämeenlinnan ortodoksista kirkkoa koskevat kuntotutkimuksen ja sisäilmatutkimuksen. Kuntotutkimuksen on tehnyt Kiwa Inspecta, raportti päivätty 11.4.2018 ja sisäilmamittaukset Raksystems Insinööritoimisto Oy, raportti päivätty 1.10.2018.

Molemmissa tutkimuksissa on havaittu mikrobivaurioita kellaritiloissa, kellarin maanvastaisessa seinärakenteessa ja pintamateriaalissa sekä kellarin sisäilmassa kohonneita mikrobipitoisuuksia. Merkkiainekokeella kuntotutkimuksessa on havaittu ilmayhteys välipohjan ja ulkoseinän liitoskohdan ja läpivientien kautta ensimmäisen kerroksen tiloihin. Sisäilmamittauksissa kohonneita mikrobipitoisuuksia havaittiin lasten leikkihuoneessa ja kaikissa tutkituissa tiloissa havaittiin ulkoilman lajistosta poikkeavaa kosteusvaurioihin viittaavaa lajistoa.

Raksystems arvioi vaurioiden vaikutusta sisäilman laatuun 13.11.2018 päivätyssä arviossaan altistumisolosuhteista seuraavasti: ”Altistumisen arviointi on tehty Valviran ohjetta ”Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin, 4/2017” kohta 5.8 ”Terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen arviointi” mukaillen, taulukko liitteenä.

Sisätilat ovat olleet tutkimusten yhteydessä tehtyjen mittausten mukaan pääosin alipaineiset ulkoilmaan nähden. Sisätilojen ollessa alipaineiset ulkoilmaan nähden voivat maaperän epäpuhtaudet sekä rakenteissa havaitut epäpuhtaudet kuten mikrobit, mineraalivillakuidut ja rakennusmateriaalipöly kulkeutua sisäilmaan.

Rakennuksessa on todettu mikrobivaurioita ensimmäisen kerroksen alapohjassa ja kellarikerroksen maanvastaisessa seinärakenteessa. Lisäksi ulkoseinärakenteessa on todettu viitteitä mikrobivaurioista. Alapohjan ja ulkoseinän eristetilasta on todettu merkkiainekokeilla ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi kellaritiloista on todettu ilmayhteys välipohjan epätiiviyskohtien kautta ensimmäisen kerroksen tiloihin. Sisäilmamittauksissa havaittiin kaikissa tutkituissa tiloissa ulkoilmasta poikkeavaa, kosteusvaurioihin viittaavaa mikrobistoa. Kellaritiloissa todettiin ulkoilman pitoisuuksia korkeammat mikrobipitoisuudet. Kellaritiloissa havaittiin lisäksi mikrobiperäistä hajua.

Tiloissa oleskeltaessa altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on todennäköistä.”

Toimenpide-ehdotuksiksi Raksystems raportissaan esittää, että: ”Alapohjassa ja maanvastaisessa seinärakenteessa todetut mikrobivaurioituneet eristeet tulee poistaa ja rakenteet uusia kosteusteknisesti toimiviksi. Rakenteet on suositeltavaa korjata koko alaltaan, sillä herkästi vaurioituvat eristemateriaalit maata vasten olevissa rakenteissa ovat riskirakenne.

Ulkoseinärakenteen osalta suositellaan lisätutkimuksia vaurioiden laajuuden selvittämiseksi. Mikäli vaurioita todetaan eristeissä laaja-alaisesti, suositellaan eristeiden vaihtamista ja rakenteen kosteusteknisen toiminnan varmistamista. Kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä rakenteeseen tuuletusväli ulkoverhouksen taakse.

Välipohjan osalta suositellaan tiivistystoimenpiteitä, että ilmavuodot kellaritiloista sisäilmaan eivät ole mahdollisia.

Korjaustoimenpiteet tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.”

Toimenpiteiden kiireellisyyteen Raksystems esittää: ”Arvion ja tutkimusten perusteella suositellaan, että korjausten suunnittelu aloitetaan viipymättä. Mahdollisia väliaikaisia toimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi suositellaan toteutettavaksi ennen varsinaisia korjaustoimenpiteitä. Väliaikaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tilojen ylipaineistaminen, osittainen tilojen käytöstä poisto ja tiivistystoimenpiteet. Myös väliaikaiset korjaustoimenpiteet tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.”

Hämeenlinnan ortodoksinen kirkko (Erottajakatu 2) on tästä päivästä lukien käyttökiellossa siihen asti, kunnes tutkimusten ja riskinanalyysin esittämät toimenpiteet on suoritettu. Jumalanpalvelukset ja pyhät toimitukset toimitetaan toistaiseksi seurakuntakodilla osoitteessa Matti Alangon katu 11 A.

Valtuusto on kokouksessaan 13.11. pyytänyt seurakunnanneuvostoa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Seurakunta on aloittanut korjaustöiden laajuuden selvittämisen yhteistyössä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa sekä yhteistyön työterveyshuollon kanssa. Neuvosto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan ja ilmoittaa jatkotoimenpiteistä vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad, jonas.bergenstad@ort.fi, puh. 0400 330 484.